PhD Defence with Davide Tonini from Residual Resources Engineering (RRE)

Wednesday 13 Feb 13
|
Topic: ”Environmental assessment of energy production from waste and biomass”. Date: Tuesday 26th February 2013, at 1 p.m.

Who:
PhD student Davide Tonini  will present his PhD: ”Environmental assessment of energy production from waste and biomass”

Principal supervisor:
Associate professor Thomas F. Astrup 

Examiners:
Associate Professor Charlotte Scheutz, DTU Environment
Professor Stefanie Hellweg, EZH Zürich
Professor Lars Stoumann Jensen, University of Copenhagen 

Chairman:
Professor Peter Kjeldsen

When:
Tuesday 26th February 2013, at 1 p.m. 

Where:
The Technical University of Denmark
DTU Environment
Building 113, room 011
www.env.dtu.dk 
 

Popular danish resume:

Forskningen fokuser på fastlæggelse af de miljømæssige konsekvenser ved fremstilling af energi baseret på biomasse og affald. Et centralt element i arbejdet har været at undersøge miljøaspekterne ved nye og innovative teknologier til bæredygtig energiproduktion. De miljømæssige konsekvenser ved energiteknologier og energisystemerne er blevet fastlagt ved livscyklusvurdering baseret på detaljerede analyser af ressource-, stof-, og energistrømme gennem hele energisystemer såvel som enkelte teknologikæder. Specifik fokus har været på: 1) miljøvurdering af potentielle fremtidige energiscenarier for Denmark, 2) identifikation af de miljømæssige begrænsninger ved bioenergi systemer, særligt i forhold til miljøkonsekvenser ved ændrede arealanvendelser, og 3) identifikation af miljømæssige fordele og ulemper ved nye og innovative teknologier til raffinering og opgradering af affald.

Projektets resultater understregede, at dyrkning og produktion af faste og flydende biobrændsler fra energiafgrøder (selv flerårige afgrøder) leder til betydelige indirekte emissioner som følge af ændret arealanvendelse (såkaldte indirect Land-Use-Changes, iLUC). Faste biobrændsler anvendt til kraftvarmeproduktion har generelt en bedre miljøprofil end flydende biobrændsler, primært som følge af en bedre energikonverteringseffektivitet. Overordnet var iLUC dog den vigtigste faktor i relation til klimapåvirkninger fra bioenergi, ofte var disse indirekte påvirkninger større end de potentielle miljøgevinster forbundet med udfasning af de fossile alternativer. Andre miljøpåvirkninger end klimaet var også væsentlige; f.eks. kunne dyrkningen af energiafgrøder medføre en risiko for alvorlig belastning af miljøet med næringsstoffer og dermed eutrofiering af vandmiljøet.

Bedre udnyttelse af energi og ressourcer fra affald (f.eks. fra husholdninger, landbrug, skovbrug, og andre industrielle aktiviteter) er generelt set et bedre bud end energiafgrøder, idet affaldet ikke medfører ændret arealanvendelse. State-of-the-art forbrænding, mekanisk-biologisk behandling og nye teknologier til raffinering af affald kan alle opnå sammenlignelige miljøgevinster. Sammenlignet med dedikeret affaldsforbrænding, kan intelligent opgradering og raffinering af affaldet muliggøre en optimeret energiproduktion og samtidig sikre at materialeressourcer og næringsstoffer udnyttes bedst muligt.

 A copy of the PhD thesis is available for reading at the department

News and filters

Get updated on news that match your filter.